aktuellen Musikssall

Adress

1 Rue Neuve

9353 Bettendorf

Complexe communal Bâtiment C Musique


Baujoer

1992

Fir eisen aktuellen Musiksall ass an enger Scheier vun engem fréieren Bauerenhaff déi als Musikssall ëmgebaut gouf.fréier Säll

Sall am ëmbeuabten Preau vum Preventorium

1989-1998

Sall um 2. Stack vum fréieren Preventorium

1980-1989

Sall am Keller vun der aler Schoul

1956-1980

fréier Schoul, Molkerei an Post
fréier Schoul, Molkerei an Post

1. Stack vum éischte Schoulgebai

1920-1956